08.03.05 13:07
Hva betyr Erweiterbar

08.03.05 20:55
utvidbar