04.04.11 12:06
Hallo,

ist "Unternehmer" "næringsdrivende" oder "selvstendig næringsdrivende" auf Norwegisch?
Gibt es einen Unterschied zwischen "næringsdrivende" und "selvstendig næringsdrivende" oder ist das in etwa das gleiche?

04.04.11 12:38
Selvstendig næringsdrivende : Eigenunternehmer
Næringsdrivende : Ein Gewerbetreibender ++++
Næringsdrivende ist umfassender als Unternehmer
Trur eg.

04.04.11 20:29
Disse to begrepene kan nok bli brukt ganske mye om hverandre. Skal man forsøke å legge noe stringens inn i begrepene, så vil en selvstendig næringsdrivende være en som ikke er underlagt andres styring i sin næringsdrift, dvs han vil operere i et heleid selskap eller som enkeltmannsforetak. Jeg vil ikke i utgangspunktet synes det var like naturlig å betegne noen som "selvstendig" næringsdrivende dersom dersom han er en av flere eiere, i form av et partnerskap av en eller annen form.

Folketrygdloven § 1-10 definerer selvstendig næringsdrivende slik som angitt nedenfor. jeg vil imidlertid ikke bli veldig overrasket om andre lover som måtte definerer begrepet, gjør det litt annerledes. Folketrygdloven fokuserer på selvstendig i betydning "selvstendig økonomisk"

"Med selvstendig næringsdrivende menes i denne loven enhver som for egen regning og risiko driver en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt.

Ved avgjørelsen av om en person skal regnes som selvstendig næringsdrivende, legges det blant annet vekt på
- om virksomheten har et visst omfang,
- om vedkommende har ansvaret for resultatet av virksomheten,
- om vedkommende har arbeidstakere i sin tjeneste eller nytter frilansere,
- om vedkommende driver virksomheten fra et fast forretningssted (kontor, verksted e.l.),
- om vedkommende har den økonomiske risikoen for virksomheten,
- om vedkommende bruker egne driftsmidler."

Akel (N)