05.07.11 13:30, Ilsedore
Stichwörter: sannsynliggjort, sannsynliggjøre, skjellig, underbygge
Hei og god sommer til alle !

Da habe ich mal wieder eine Frage: in einem Rechtstext kommt immer wieder das Verb sannsynliggjøre vor z.B. dommeren finner det sannsynliggjort at XY sto for en del...

Wahrscheinlichmachen kann es ja nicht sein und deutlichmachen ist vielleicht zu stark, oder?
Kann mir jemand damit helfen? Danke im Voraus

05.07.11 14:07
Der Richter hat es glaubhaft gemacht, das der Angeklagte an einige der Einbrüche
Schuld war.
Oddy

05.07.11 14:15
Sorry
dass der Angeklagte....
Übrigens kann man auch in ähnlichen Zusammenhangen " untermauern " verwenden,
z.B. den Verdacht untermauern ( underbygge mistanken )
Ody

05.07.11 15:16, Ilsedore de
Danke Oddy

07.07.11 20:54
Nei, her blir det brukt litt misvisende ord i forhold til korrekt norsk rettslig begrepsbruk.

"Sannsynliggjøre" refererer til det beviskravet som vanligvis gjelder i sivile rettssaker. Det vil si at når det foreligger to alternativer (A eller ikke-A) vil domstolen legge til grunn (dvs. anse som bevist) det faktum som etter bevisførselen fremstår som mest sannsynlig (dvs. > 50 %)

Når man derimot trekker inn begrepet "Angeklagte", ( i motsetning til "Beklagte"), er man i utgangspunktet over i strafferetten. Her gjelder det i utgangspunktet et helst annet beviskrav - i særdeleshet vedrørende spørsmålet om noen er skyldig - hvor det ikke er snakk om å sannsynliggjøre vedkommendes skyld, men derimot på det faktiske, bevismessige plan å finne bevist utenfor enhver rimelig tvil (dvs. bortimot 100 % sikkert) at vedkommende har handlet slik han er tiltalt for.

Å "underbygge mistanken" ("untermauen") er også noe annet enn å finne sannsynliggjort. En mistanke om en straffbar handling kan fremstå med en (teoretisk) sannsynlighet på 25 %. Den kan i alminnelig språkbruk sies å ha en viss grad av sannsynlighet, og at mistanken dermed er underbygget, (det vil si mistanken er ikke helt grunnløs, og slik sett etter alminnelig språkbruk "i noen grad" sannsynliggjort), men den er ikke i rettslig sammenheng "funnet sannsynliggjort".

Detter er fordi "funnet sannsynliggjort" er egentlig en kortform av at man har "funnet det overveiende sannsynlig", det vil si at det er overvekt på den ene siden av vektskålen (dvs > 50 %).

I strafferett brukes forøvrig det spesielle uttrykket "skjellig grunn til mistanke" (som et vilkår for å kunne bruke tvangsmidler som arrest, ransaking mv.). "Skjellig grunn til mistanke" tilsvarer det samme beviskravet som i sIvilretten, nemlig at det skal være overveiende sannsynlig, altså mer enn 50 % sannsynlig.

Å "finne sannsynliggjort" vil altså oppsummert bety at retten ut fra de fremlagte bevisene finner det mer sannsynlig at noe har skjedd eller at noe er nåværende tilstand, enn at det ikke er tilfellet. For sivile krav er det altså normalt tilstrekkelig til at det er "bevist", mens det for straffespørsmål normalt ikke er det.

Akel (N)

08.07.11 01:49
For ordens skyld: Den ene setningen over her skulle vært:

Dette er fordi "funnet sannsynliggjort" egentlig er en kortform av at man har "funnet det overveiende sannsynlig", det vil si at det er overvekt på den ene siden av vektskålen (dvs > 50 %).

Akel (N)

08.07.11 11:18
Uansett, Akel, sannsynliggjøre heter juridisk på tysk " glaubhaft machen " - substantiate på engelsk.
Der Richter hat durch Zeugenaussagen den Verdacht untermauert.
Oddy

08.07.11 16:36
Det som jeg i fant problematisk er "Der Richter hat es glaubhaft gemacht, das der Angeklagte an einige der Einbrüche Schuld war".

Det kan godt være at dette er en korrekt tysk setning, men den vil ikke kunne være oversettelse av en setning der "sannsynliggjort" er korrekt brukt av en norsk domstol ( - fordi "skyldig" og "sannsynliggjort" ikke har noe med hverandre å gjøre i norsk terminologi).

Jeg stusser forøvrig også på setningen "Der Richter hat durch Zeugenaussagen den Verdacht untermauert". Er det virkelig dommeren som "untermauert" mistanken ved vitneforklaringer, og ikke "der Ankläger"?

Akel (N)

10.07.11 14:03
Akel har rett med sin innvending.

11.07.11 10:40
Visst pokker, Akel har rett hva gjelder Richter und Ankläger !
Oddy