19.08.11 20:23, patrick
Stichwörter: annet, kjønn
Hei!
Ich habe eine Frage zur Flexion des Wortes „annet“. Die unbestimmte Form heißt „annet“, die bestimmte „andre“. Es heißt also „et annet hus“ bzw. „det andre huset“, in formellen Zusammenhängen auch „det andre hus“. Wieso heißt das Buch von Simone de Beauvoir „Det annet kjønn“ und nicht „Det andre kjønn“?

19.08.11 21:03, Geissler de
Das ist ein kleiner Archaismus, daß "annen" und "annet" auch als bestimmte Form auftauchen
können. Z. B. "Jeg bor i annen etasje".

19.08.11 21:19, Cerebellum no
Es gibst doch ein subtiler Unterschied:

'Annet' kan hier auch in richtung 'verschiedene' ausgelegt werden. Und davon können wir 'Kjønnet som er forskjellig ' lesen.

20.08.11 00:08, Geissler de
Hm, und das kann "det andre" nicht ausdrücken?

20.08.11 00:32, Cerebellum no
Nja, ich kann ja nicht 'Nein' sagen.

Wie gesagt, wir sind hier in einer subtiler Gelände. Mindestens meiner Meinung nach, 'det annet' kann starker in diese Richtung ausgelegt werden. So eine Interpretation passt ja auch die Autorin gut, würde ich annehnemen :)

20.08.11 01:12, Geissler de
Möglich. Der deutsche Titel Das andere Geschlecht geht ja auch in diese Richtung, eher
noch stärker sogar, da "andere" in der Bedeutung "zweite" schon fast vergessen ist und
eigentlich immer als "andersartig" oder zumindest "nicht wie das eine" aufgefaßt wird.

Man muss sich aber fragen, warum SdB ihrem Buch den Titel Le Deuxième Sexe gab, und
nicht
etwa L'Autre Sexe.

(Übrigens: das Gelände.)

20.08.11 16:47, Mestermann no
Die norwegische Übersetzung ist inzwischen einige Jahrzehnte alt, und auf Riksmål war es damals korrekt "den/det
første, den/det annen/annet" zu zählen, wobei man heute auf Riksmål wählen kann. Dennoch würde ich sagen, dass
"det annet kjønn" immer noch der geläufige, feste Ausdruck ist.

Auch in anderen, festen Ausdrücken, vor allem wenn das Subsantiv mit Einzelbestimmung steht, sind diese Formen
erhalten: "Det annet kinn", "hva du gjør mot den annen", "et hotell av annen rang", "Frederik den annen", "reise på annen
klasse", "i annen rekke", "på annenplass", und wie von Geissler erwähnt: "i annen etasje".

20.08.11 22:42
Ist die Form in Bokmål auch erlaubt, oder muss man da immer "andre" in der bestimmten Form nehmen?

20.08.11 23:32, Cerebellum no
Erstmals an 22.43: Ja, annen/annet ist erlaubt in Bokmål.

Beklager, men jeg må skifte til norsk. Som man kan se av mine andre skriblerier, har jeg en noe begrenset evne til å uttrykke meg nyansert på tysk.

Merstermann: Ja, jeg er enig i det du skriver om bruken av annen/annet på riksmål. Men i dette tilfellet er det grunn til å tro at riksmål lå nokså fjernt fra bevisstheten til den som satte tittelen. Boken ble utgitt på norsk i 1970, på Pax forlag. De av oss som husker bakover til denne tiden, vet at Pax var forlaget for den ytterste venstresiden i Norge. Der ble språket mer eller mindre bevisst brukt som et redskap for 'revvlusjona', og formene var oftest mer enn radikale. Språket var også identitetsskapende - la oss gjerne kalle det en sosiolekt.

På denne bakgrunnen tror jeg bestemt at man har ønsket å legge en tvetydighet i tittelen. Du synes jo også å ha god sans for tvetydigheter, skal man dømme etter nicket ditt :)

Geissler: Ja, jeg har også fundert litt på hvordan min tanke kan henge sammen med det originale navnet. Nå er jeg ikke en kløpper på fransk (heller), men litt plukker jeg da opp - særlig fra min frankofone kone. Jeg tenker at huns kanskje bevisst valgte Le Deuxième, med sikte på skundært - altså underordnet det 'primære kjønn'. Det ville ligge godt i linje med innholdet.

Ellers er ditt uttrykk 'andersartig' svært godt beskrivende for min tolkning av den norske tittelen.

Er det ellers noen av dere som har erfaring fra bokbransjen, og vet noe om hvordan man arbeider med å sette titler på oversettelser? Det er jo nesten en kunstform, og svært viktig for det verket som skal publisereres.

PS:
Takk for den lille korreksjonen - jeg trenger flere slike.

21.08.11 03:10, Mestermann no
Tja, Cerebellum, jeg er ikke helt enig i din beskrivelse av språket på pax forlag i denne tiden; mange
riksmålsskribenter utga bøker der, som Jens Bjørneboe, Vilhelm Aubert, Thomas Mathiesen, Karl Brodersen, Arne
Næss m.fl. Det var vel helst i Oktober forlag at de virkelig "sjølradikaliserte forma" var dominerende. Når det gjelder
Rønnaug Eliassens oversettelse fra 1970, så er den tross alt 40 år gammel, og er skrevet på riksmål eller konservativt
bokmål. Hun skriver "frem", "tiden", "boken", "omsluttet av", "tyve", "tenkning", "selv", og det er nesten ingen
hunkjønnsformer i boken, bare felleskjønn.

Jeg mistenker at oversetteren er identisk med Overrettssakfører Rønnaug Eliassen, f. 1911, som var gift med
publisisten, sosialøkonomen og politikeren Torolv Solheim (1907-1995), som stod kretsen rundt SF, Orientering og
pax forlag nær. Hvis det er henne, var hun en forholdsvis moden dame allerede i 1970, og juristkretser er tradisjonelt
riksmålspregede.

Allikevel, og interessant nok: Når oversetteren i den løpende teksten skal oversette begrepet "un Autre" – et begrep
som forekommer hyppig hos de Beauvoir – bruker hun konsekvent "en Andre", ikke "et Annet" eller "en Annen". I
tittelen bruker hun imidlertid "Det annet kjønn", og for meg tyder dette på at hun her støtter seg på det etablerte
begrepet "det annet kjønn" om kvinnekjønnet generelt, sml. "takt og tone overfor Det annet kjønn", "Det annet
kjønns mysterier", "hva en ung mann bør vite om Det annet kjønn" osv. Egentlig det motsatte av hva de Beauvoir selv
gjør i tittelen, "Le deuxieme sexe", idet det stående uttrykk på fransk for "Det annet kjønn" såvidt jeg vet er "l'Autre
sexe".

Strengt tatt burde altså boken på norsk kanskje hett "Det andre kjønn" eller "Det andre kjønnet", nettopp for å vise at
det i de Beauvoirs øyne nettopp ikke er tale om det forskjellige, det motsatte kjønn, men et "kjønn nummer to". Men
jeg vil tro at pax forlag, ved Tor Bjerkmann og Bjørn Smith-Simonsen, som begge var nokså riksmålsorienterte, falt
ned på det etablerte begrepet, som jo i og for seg også var kongruent med riksmålets tellemåte ("det første, det
annet" osv.). Den heter forøvrig også på dansk "Det andet køn".

21.08.11 13:23, Cerebellum no
Takk for interessant utdypelse. Det du skriver har et vesentlig høyere presisjonsnivå og informasjonsinnhold enn mine synserier :)