30.10.05 16:49
kjære heinzelnisse
hva betyr det sveitsiske ordet "zytgloggi"
hilsen gigi

30.10.05 17:00
Jeg tror zytgloggi er det samme som zytglogge (Zeitglocke):
http://en.wikipedia.org/wiki/Zytglogge