16.09.17 17:51
Stichwörter: utferdige, utstede
Kan man egentlig si at å utstede og å utferdige er synonyme?

16.09.17 18:08, Mestermann no
Ja. De er synonyme.

16.09.17 18:26
Vielen Dank...

18.09.17 23:04
Nei, de er ikke synonyme.
Det kan utstedes et pass, men man kan ikke si at det utferdiges pass.
Som privatperson kan man utferdige/skrive en fullmakt, men man utsteder ikke en fullmakt som privatperson.
Utstede har en mer offisiell bruk / et mer offisielt tilsnitt.

19.09.17 11:47
Jo, man kan si at det utferdiges et pass, og som privatperson kan man utstede fullmakter.

19.09.17 12:46, Mestermann no
Med synonymer mener vi to eller flere ord med ulik form i tale eller skrift men med samme eller nesten samme
betydning. Forstå, begripe og skjønne er synonymer, det samme er hund, bikkje, bisk, bissevov og kjøter, eller
fort, raskt og hurtig, eller sengetøy og sengklær.

Det vil nesten alltid være en viss betydnings- eller bruksforskjell på synonymer. Synonymene sengetøy og
sengklær kan sies å være nærmest 100% betydnings- og brukskongruente, mens synonymene hund, bikkje, bisk,
bissevov og kjøter ikke er det.

For at vi skal kunne si at to ord er synonyme, trenger de altså ikke bety akkurat det samme eller brukes på
akkurat samme måten. Dersom det finnes betydnings- eller bruksforskjeller som det er vesentlig å kjenne til for en
som lærer språket, bør den som forklarer ordet, gjøre oppmerksom på dette. I dette tilfellet er forskjellene nokså
små.

Synonymene til utstede er iflg. ordboken utferdige, emittere, trassere.

Som eksempler på bruken av utstede, har ordboken for øvrig: utstede en ordre, en erklæring, en sjekk, en veksel.

Som privatperson kan man altså godt utstede både sjekker og fullmakter. Jeg er enig i at man neppe utferdiger et
pass - det er iallfall en bruk av ordet som er sjelden. Men det endrer ikke på det faktum at utstede og utferdige er
synonymer, det viser bare en bruksforskjell.

19.09.17 13:22, Mestermann no
Jeg tar tilbake at man neppe utferdiger et pass. Se f.eks. NOU 1994:13 Passloven.

"Passet skulle bl a inneholde opplysninger om innehaveren, utferdiges på norsk med oversettelse og inneholde
fotografi ..."

"Pass skulle normalt utferdiges av politimesteren i det distrikt hvor passøkeren hørte hjemme, det måtte aldri
utferdiges mer enn ett pass til en person ..."

"Etter § 10 kan pass bare utferdiges på godkjente blanketter..."

"Passloven § 19 gir også hjemmel for å utstede tjenestepass og diplomatpass. Slike pass utferdiges av
Utenriksdepartementet etter nærmere regler..."

"Er barn innført i innehaverens pass, kan det bare utferdiges inntil det eldste avdem fyller 15 år, jf annet ledd..."

"Passloven 2 § fastslår at pass utferdiges av passmyndigheten..."

"Av forordningen 17 § fremgår at tjenestepass, diplomatpass og kabinettpass bare kan utferdiges av sjefen for
Utenriksdepartementet eller den han bemyndiger..."

"Passloven 2 § fastslår at pass utferdiges av passmyndigheten..."

M.m.fl.

Jeg er nok enig i at det vanligste er å si at et pass utstedes, men det er ikke feil å si at det utferdiges.

19.09.17 14:56
Hvor 23:04 har det fra at "utstede" har et offisielt tilsnitt, er ikke godt å si. Jeg har utstedt mange fullmakter og
enda flere sjekker i mitt liv... Godt forklart av Mm.

21.09.17 00:02
Nochmals vielen Dank. Hab erst jetzt gesehen, dass es nach 18:26 noch weiterging. Sehr
interessant. Vermutlich ähnlich wie deutsch ausfertigen und ausstellen.
(17:52/18:26)