30.10.17 08:26
Stichwörter: fremtidsfullmakt, livstestament, Patientenverfügung, vergemål, Vorsorgevollmacht
Hei, det er Mattis igjen!

Finns det noe norsk ord for tysk "Vorsorgevollmcht"?
Vorsorgevollmacht er en dokument gir fullmakt til en person for å ordne de viktigste ting for en annen persoon, f.eks. banksaker, medisinske pleie (livsfolengende tiltak) osv.

Tusen takk for deres hjelp sier
Mattis

30.10.17 10:31, Mestermann no
Jeg tror ikke det finnes noe juridisk dokument som i Norge helt tilsvarer det tyske "Vorsorgevollmacht". Når det
gjelder økonomiske og praktiske saker er dette ivaretatt av Vergemålsloven.

Dersom noen pga. helsetilstand ikke lenger er i stand til å treffe beslutninger, blir vedkommende satt under
vergemål. Det oppnevnes da en hjelpeverge av det offentlige. Pårørende kan også oppnevnes som verger.

Den det gjelder kan også skrive en såkalt fremtidsfullmakt, som gir den befullmektigede økonomisk og praktisk
beslutningsmyndighet på det tidspunkt da den som gir fullmakten ikke lenger er i stand til å ta vare på seg selv.
Typisk for en slik fullmakt vil være at den gis i de tidlige stadiene av en progressiv demenssykdom eller annen,
progressiv sykdom.

Beslutninger om opphold på aldershjem mv. treffes av legen og de pårørende, og det søkes om og tildeles plass
på et slikt.

Beslutninger om medisinsk pleie og livsforlengende tiltak, herunder organdonasjon, omfattes ikke av en slik
fullmakt. De er bestemt av Pasientrettighetsloven og Helsepersonelloven.

Beslutninger om livsforlengende tiltak tas i hovedsak av pasienten selv, ved at pasienten gir uttrykk for at
han/hun motsetter seg slike tiltak. Dersom pasienten mangler samtykkekompetanse, skal slike beslutninger tas
av legen etter at han har rådført seg med øvrig behandlende personell og med de pårørende.

Organdonasjon må enten på forhånd være bestemt av avdøde, eller kan treffes av de pårørende i påkommende
tilfelle.

Lovene finner du her:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-03-26-9
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64

Nærmere opplysninger om vergemål finner du her:
http://www.vergemal.no

30.10.17 11:19
Hei Mestermann,
du er kjempeflink.
Tusen takk for opplysninger. Da kan jeg sikkert kalle det "fremtidsfullmakt med livstestament" (Vorsorgevollmacht mit Patientenverfügung") og forklare det næremre i teksten.
Hilsen Mattis