04.07.19 10:26, Geissler
Hvorfor inneholder egentlig hverken Bokmålsordboka eller Det Norske Akademis ordbok oppslagsordet
"Norge"?

04.07.19 16:56, Mestermann no
Godt spørsmål. Jeg tror ikke det er skikk at noen former for egennavn kommer med i ordbøker i Norge. Heller ikke "Tyskland",
"Frankrike" eller "Danmark" er med.

04.07.19 19:33, Mestermann no
Jeg har undersøkt, og det er som jeg antok. Geografiske egennavn, land, byer, steder og landskap, blir av prinsipp ikke tatt
med i norske ordbøker.

Hvis man skulle begynne å oppføre geografiske egennavn, og dem er det ufattelig mange av (i Norge mellom 5 og 6 millioner),
ville ordbøkene bli fulle av dem. I den digitale verden er ikke dette i og for seg lenger noe problem, men hvert leksem byr på
betydelig merarbeid for redaksjonene.

Det er nå det ene. Det andre er at det er vanskelig å vite hvor man skal sette grensen. Ved hovedsteder? Ved byer over
100.000 innbyggere? I et lite befolket land som Norge: Over 20.000? Hva så med utenlandske land og byer? Skal man ha med
alle land i verden? Hva med de viktigste byene i andre land, hvordan skal man definere dem? Skal de følge det norske
prinsippet, slik at alle over 20 000 skal med? Da blir det mange kinesiske byer.

Duden har f.eks. Oslo og Trondheim, men ikke Bergen, til tross for at Bergen er Norges nest største by.

Hva så med landskaper? Skal Gudbrandsdalen med? Hvorfor ikke også Isdalen, selv om den er mindre? Skal man bedømme
en dals viktighet etter antall innbyggere, anslått geografisk størrelse, historisk betydning eller etter hvor ofte navnet
forekommer i det tekstkorpus man bruker som grunnlag? I tilfelle burde vesle Isdalen komme med, siden pressen har vært full
av reportasjer om mordet i nettopp Isdalen, og det har påvirket tekstkorpus.

Lettere enn å foreta slike umulige avveininger er å utelate egennavn fullstendig, og gjøre det til et prinsipp at hvis du vil vite
hvem Gudbrand var, må du slå opp i et leksikon, og hvis du vil vite hva og hvor Gudbrandsdalen er, må du slå opp i et atlas
eller et leksikon.