05.12.19 07:51, Reinsdyret
Hei!
På tysk er det en tydelig forskjell mellom ordene "effizient" og "effektiv". På norsk sier man
effektiv i mange situasjoner hvor man på tysk ville brukt effizient. Finnes det overhodet et
tilsvarende ord for "effizient" på norsk?

05.12.19 13:21, Lidarende no
Effizient har latinsk opphav: efficiens
Verbet heter i presens partisipp: virkende, (be)virkende; som adjektiv:virksom, økonomisk

EKS.: eine effiziente Methode- en metode som er virker/en virksom metode
Die Schulung ist nicht besonders effizient- Undervisningen virker ikke særlig godt.
Effizient arbeiten -arbeide økonomisk

08.12.19 10:41, Lidarende no
Verken Bokmålsordboka eller NAOB har tatt med ordet "efficient". Kanskje kan andre lesere på forumet
si noe mer om bruken av termen på norsk. Ellers hadde det vært interessant å vite hvilken kontekst
Reindyret refererer til. Dansk ordbog derimot forklarer ordet. Jeg oversetter til norsk:

"-efficient, adjektiv
Opprinnelse fra latin efficentia, virksomhet, avledet av efficere, utføre/fullføre.

Betydninger
-som har en hensiktsmessig, positiv virkning, især med hensyn til forholdet mellom økonomiske
omkostninger og det oppnådde resultat.

Eksempler:
«Europa har bruk for flere efficiente , konkurransedyktige og innovative virksomheter.»
(Jyllandsposten 2019)
«Alle får sine behov dekket via markedet, eller som en økonom ville si: Ressursene allokeres
efficient. (Veek 2016)

-efficiense , substantiv
Opprinnelse fra latin efficentia «virksomhet», avledet av efficere «utføre, fullføre».

Betydninger
1.at noe har en virkning, effektivitet
-ord i nærheten: performance, effektivitet, effektiv utnyttelse, gjennomslagskraft,
1a. ØKONOMI (Optimal) utnyttelse av de ressurser som er til rådighet i en bestemt situasjon,
f.eks av arbeidskraft og råvarer i en produksjon."

11.12.19 09:20, Lidarende no
«Tidskriftet» til den norske legeforening» inneholder en artikkel om effektforskning:

«På engelsk skiller man mellom effect, efficacy, effectiveness og efficiency. I norsk allmennspråk
finnes ikke denne distinksjonen mellom effekt og effektivitet. I allmennordboken forklares
effektivitet kort og godt som «det å være effektiv» (6). Heller ikke medisinske ordbøker gir noen
veiledning.

Den effekten som måles ut fra standardiserte pasientmaterialer under kontrollerte forsøksbetingelser
med kvalifisert helsepersonell og optimale ressurser betegnes ofte som behandlingens effekt (engelsk:
efficacy). Først når behandlingen er forsøkt i vanlig klinisk praksis, får man erfaring med hvordan
effektene er i det virkelige liv. Dette kalles gjerne behandlingens effektivitet (engelsk:
effectiveness). Enda et effektbegrep brukes ofte, nemlig kostnadseffektivitet (engelsk: efficiency
eller cost-effectiveness), som kan oversettes som nytteverdien av behandlingen i forhold til
kostnadene (7) (tab 1). Både studier av effekt og studier av effektivitet er viktige når man skal
evaluere intervensjoner, men de har ulike formål og designer (8). «
https://tidsskriftet.no/2014/08/sprakspalten/sammenliknende-effektforskning

Konklusjon: Begrepet "effizient" på tysk tilsvarer «norsk» efficient, evt. cost-effectivenes.

12.12.19 08:43, Wowi
Store norske leksikon har:
effisient = kraftig / virksom

https://snl.no/effisient

12.12.19 13:59, Lidarende no
Mange takk, Wowi.