14.02.07 13:50
Hallo alle
Dette er en overskrift i Hamb.Abendblatt i dag:
"Porsche kann nun Geschicke bei VW lenken"
Hva betyr det, fant ikke "Geschicke" i ordboken.
En skriveleif?
Vennlig hilsen
Perkins

14.02.07 13:58
Geschick = her: Schicksal , også : begavelse

" Doch mit des geschickes Mächten,
ist kein ewger Bund zu flechten "

Lemmi