19.08.07 14:56
kan dere oversette dette'jeg forstär ikke dansk kan vi snakke engelsk?

19.08.07 17:04
Ich verstehe kein Dänisch, können wir Englisch sprechen?
Jürgen