Direkt zum Seiteninhalt springen

Hei!
Versuche eine Wegbeschreibung:
..nach ca. 200 m rechts an der Kirche abbiegen, dann kommst du ....
...etter ca. 200 m sving til høyre ved kirken, da (eller: så?) kommer du til...

takk for hjelpen

11.03.08 16:47
...etter ca. 200 m ta av til høyre ved kirken, så kommer du til...

"Ta av" entspricht "abbiegen" besser als "svinge"
VG V0

11.03.08 18:06
danke VG VO