01.12.04 05:04
hi i am again!!
Can you translate this please for me?

Lesefårståelse:
-fårs hovedinnhold og detaljer i rettelagte og enkle autentiske tekster

skriftlig språkbruk:
- kan fylle ut et skjema med relevante opplysninger
- kan skrive noe utfyllende om et oppgitt tema
- har et relevant ordforråd
- kan skrive enkle setninger
- kan de vanligste reglene for rettskriving og elementær tegnsetting.

kandidat må arbeide spesielt med: ordstelling

thanks thanks thanks, greetings lisa

01.12.04 15:08
Reading comprehension:
- gets main content and details of straightforward and simple authentic texts

Written usage of language:
- can fill in a form with relevant information
- can write something complementing about a given subject
- has a considerable vocabulary
- can write simple sentences
- has command of the most common rules of orthography and basic punctuation

Aspirant has to work especially on: word order