01.06.11 22:58
Stikkord: friluft, friluftsaktivitet, friluftsliv, friluftsmenneske, friluftsområde
OG hva er et godt tysk ord for "friluftsområde"?
I det hele tatt - hvordann oversetter mann begrepet "friluft" når man ikke kann bruke Freilicht?
Ellen som takker på forhånd

02.06.11 01:55, Mestermann no
Det gode spørsmålet ditt viser at uttrykk ofte beror på språklige, lokale vaner, og ikke alltid lar seg avgrense presist.

Et friluftsområde burde jo i prinsippet kunne betegne ethvert område som befinner seg i friluft, dvs. utendørs;
forsåvidt burde vi altså kunne si at Sinsenkrysset et friluftsområde! Når det ikke er slik, er det fordi vi mener noe mer
avgrenset med ordet. Det vi forsøker å betegne, er et område som er egnet for friluftsliv, eller altså et
friluftslivområde. Og med friluftsliv mener vi på norsk typiske rekreasjonsaktiviteter i friluft, som turgåing til fots
eller på ski, mosjon, sykling, sport, lek mv.

Når man ikke finner helt kongruente betegnelser i to språk ("kjøleskap" er på tysk entydig Kühlschrank, mens "kos"
kan være så mangt, alt etter sammenhengen), så må man som oversetter forsøke å gå litt "bakenfor" ordene, for å se
hva som egentlig er ment, slik jeg har antydet ovenfor.

For de aktivitetene som her er ment, bruker man på tysk gjerne "Erholung" og siden relativt nylig også "Rekreation".
En mulig oversettelse er derfor "Erholungsgebiet" eller "Rekreationsgebiet", altså rekreasjonsområde. "Oslomarka
tjener som friluftsområde for hele befolkningen" kan altså oversettes med: "Der Osloer Wald dient als
Erholungsgebiet für die ganze Stadtbevölkerung".

Men, som du ser, det treffer ikke nødvendigvis helt, fordi vi på norsk med "friluftsområde" også vil betone at det er
et naturområde vi snakker om: "Oslo er omgitt av store friluftsområder". Hvis det er den frie naturen du vil betone, vil
det for eksempel være riktig å oversette med "Oslo ist von grossen Naturgebieten umgeben".

Friluftsaktivitet kan man oversette med "Erholung im Freien", og likedan kan man ofte oversette "i friluft" med "im
Freien", eller også med "in der Natur" eller i sammensetninger med "natur": "Friluftsmenneske" blir f.eks. ofte
oversatt med "Naturmensch". Det klinger rart i norske ører, fordi vi gjerne forbinder "naturmenneske" med en
betegnelse som tidligere var gjengs i sosialantropologien. "Naturfreund" er også en mulighet, men betegner vel
egentlig mer et menneske som er sterkt forbundet med naturen. Med friluftsmenneske mener vi på norsk et
menneske som elsker å være i skog og mark, til sjøs og til fjells, gjerne i amatørsportslig aktivitet.

"Natursportler" er et forholdsvis sjeldent ord på tysk, men er kanskje egentlig det som kommer nærmest det vi på
norsk mener med et friluftsmenneske.

Det ville være interessant å høre hva våre tysktalende venner her inne har av forslag.

02.06.11 02:00, Geissler de
Jeg har nettopp måttet oversette "friluftsliv" flere ganger i en tekst som handlet om en
person som tydeligvis var et friluftsmenneske.
Og om det er én ting jeg vet sikkert, så er det at det ikke finnes en perfekt oversettelse,
særlig ikke noen som alltid passer. Ettersom det passer i konteksten, kann man bruke begrep
som "Natur", "Outdoor", "draußen" m. fl.

"Freilicht" derimot .. kan egentlig ikke tenke meg andre kontekster enn "Freilichtbühne".

02.06.11 02:17
Det fins også "Freilichtmuseum". ;)

02.06.11 11:00
Erholungsgebiet er et meget bra ord for det jeg trenger det til.
Tør jeg spørre om en ting til? Friluftsloven? Gesetzte für Erholungsgebiete dekker jo bare en del av denne loven!
Kanskje Gesetzte für Erholungsgebiete und Naturmenschen! Hört sich aber komisch an!

02.06.11 16:06, Mestermann no
Ikke så lett. Den offisielle oversettelsen til engelsk er "The Outdoor Recreations Act". Jeg foreslår derfor "Gesetz zu
Erholungs- und Naturgebieten."

02.06.11 16:35
Vielen Dank! Das werde ich benutzten.

02.06.11 19:00
Tja, det er kanskje ikke lett å finne alternative forslag, men jeg synes Mestermanns forslag lett kan lede tanken litt på villspor. Friluftsloven gjelder egentlig ikke spesielle områder, slik jeg primært kommer til å tenke på når jeg leser dette forslaget. Loven er i hovedsak en slags ferdselslov i alle former for ubebygde områder, og regulerer herunder også ferdsel i innmark, som kan være gårdstun, industritomter, hager, parker, dyrket mark mv. Den fulle tittelen på loven er da også Lov om friluftslivet. Kan vi unngå noe med "gebiet" som får meg mer til å tenke i retning av naturparker ol, og heller i retning av å ferdes ute i det fri, så ville det etter min mening være bedre.

Burde ikke "Gesetz zu Erholung im Freien" kunne fungere? Det ligger da svært tett opp til Lov om friluftslivet.

(Forøvrig finnes det ingen "offisielle" oversettelser av norske lover. Jeg vet i hvert fall ikke hvem som har myndighet til å gi noen slik autorisasjon av oversatte lovtekster.)

Akel (N)

02.06.11 22:22, Mestermann no
Ikke lett. Forøvrig, Akel, så finnes loven på engelsk her:
http://www.regjeringen.no/en/doc/Laws/Acts/Outdoor-Recreation-Act.html?id=17293...
Ovesettelsen er bare til informativ bruk.

02.06.11 22:38, Jørg li
Det fins noen sammensetninger med „Freiluft-“ på tysk, f. ex. „Freiluftveranstaltung“ eller også „Freiluftaktivitäten“.
Friluftsloven kunne være „Naturschutzgesetz“ eller „Naturschutzrecht“.
„Rekreation“ er ikke so nytt; Joh. Seb. Bach († 1750) syntes at „Musik zur Ehre Gottes und zur Recreation des Gemüths
gespielet werden soll.“ (Pass på, gammel stavemåte!)

03.06.11 00:19
Nei, Jørg, friluftsloven http://www.lovdata.no/all/hl-19570628-016.html har lite med "Naturschutz" å gjøre. Beskyttelse av naturen reguleres hovedsaklig av andre regler.

Et søk i tysk wikipedia på "Freiluft" ledet til en artikkel under begrepet "Natursport" (http://de.wikipedia.org/wiki/Freiluft) som dekker mye av de aktivitetene som de facto faller inn under Friluftsloven, men med litt for mye vekt på "sport" for vårt formål. Det snakkes imidlertid der også om "Naturnahe Freizeitaktiviteten" litt utenfor det mer sportslige området, og det er jo mer i tråd med vårt friluftsbegrep.

Skal man gi en god oversettelse som gir en klar anvisning på hva Friluftsloven omhandler, når man mangler et enkelt beskrivende ord, ville en oversettelse av
"Lov om allmennhetens adgang til og bruk av ubebygde områder for rekreasjonsformål"
gjøre susen.

Mestermann, du bekrefter det jeg sier om formell status til oversettelser. Jeg er klar over at en del lover er gjort tilgjengelig i oversettelser til ulike språk av ulike offentlige instanser. Hvem som helst kan imidlertid publisere en oversettelse av en lov. Når det er et departement som gjør det, borger det som regel for god kvalitet i oversettelsen, men man kan uansett vanskelig knytte noen offisielle virkninger til den. Derfor angis det eksplisitt at den er "bare til informativt bruk" (- og så kan man jo fundere litt på om ikke lover i norsk språkdrakt primært også er til "informativ" bruk - det må da være en viktig bit av det "normative", men vi får vel kanskje legge trykk på "bare"...).

Akel (N)

03.06.11 09:04
Der Jedermannsrecht auf freien Zutritt der Strandzonen ( auch der privaten Strandzonen )
Oddy

03.06.11 16:41
Som allerede sagt. Loven omfatter det aller meste av Norges areal, ikke bare den smale sonen langs stranden.

Sånn sett kunne loven vært kalt lov om allemannsretten, fordi dette er den mest sentrale delen av loven, men den inneholder også en rekke administrative bestemmelser

Akel (N)

04.06.11 04:09, Mestermann no
Flott. Men hva skal vi svare spørsmålsstiller?

04.06.11 08:34
Jeg tar som nevnt utgangspunkt i at det fulle navnet på Friluftsloven er Lov om friluftslivet. Videre bygger jeg på det du selv sa om at "Friluftsaktivitet kan man oversette med "Erholung im Freien"", og har ut fra dette foreslått "Gesetz zu Erholung im Freien" som noe som kanskje ligger nært på den norske begrepsbruken uten for stor risiko om å gi uriktige assosiasjoner. Den samsvarer forøvrig med oversettelsene som fremgår i Wörterbuch her på Heinzelnisse.

Så langt har ikke noe kommentert at det var et dårlig forslag.

Hvis det likevel ikke funker godt nok, vil mitt forslag være en oversettelse med utgangspunkt i formuleringen "lov om (allmennhetens) adgang til åpne områder for rekreasjonsformål."

Akel (N)

04.06.11 21:08, Mestermann no
Jeg er enig i at det er et bra forslag til oversettelse.

05.06.11 11:07
Takker dere alle som hjalp til med "Friluftsloven". Hadde ikke trodd at det skulle utlyse en flere siders debatt. Men nå vet jeg ihvertfall at det ikke var et dumt spørsmål! Og at det ikke finnes ETT svar. Tusen takk igjen - dere har vært til stor hjelp! Jeg har valgt å bruke "Gesetz zur Erholung im Freien" og mener det forklarer det jeg trenger det til.
Ellen