Seite bearbeiten Autoren/Versionen Neue Seite Letzte Änderungen

Konjugation der Verben

SVAKE VERBSTERKE VERB
INFINITIVå kasteå skrive
å dømmeå finne
å nåå skyte
PRESENSkasterskriver
dømmerfinner
nårskyter
PRETERITUM (ble kalt imperfektum tidligere)kastetskrev
dømtefant
nåddeskjøt
PERFEKTUMhar kastethar skrevet
har dømthar funnet
har nåddhar skutt
PLUSSKVAMPERFEKTUMhadde kastethadde skrevet
hadde dømthadde funnet
hadde nåddhadde skutt
1. FUTURUMvil/skal kastevil skal skrive
vil/skal dømmevil/skal finne
vil/skal nåvil/skal skyte
2. FUTURUMvil/skal ha kastetvil/skal ha blitt skrevet
vil/skal ha dømtvil/skal ha blitt funnet
vil/skal ha nåddvil/skal ha blitt skutt
1. KONDISJONALISville/skulle kasteville/skulle skrive
ville/skulle dømmeville/skulle finne
ville/skulle nåville/skulle skyte
2.KONDISJONALISville/skulle ha kastetville/skulle ha blitt skrevet
ville/skulle ha dømtville/skulle ha blitt funnet
ville/skulle ha nåddville/skulle ha blitt skutt
IMPERATIVKast!Skriv!
Døm!Finn!
Nå!Skyt!
PRESENS PARTISIPPkastendeskrivende
dømmendefinnende
nåendeskytende
PERFEKTUM PARTISIPPkastetskrevet/skreven
dømtfunnet/funnen
nåddskutt

Information aus http://www.riksmalsforbundet.no/grammatikk/grammatikk2-2.html