09.07.08 21:55
Hallo!!
Ich brauche wiedermal Hilfe.
Ich bin Physiotherapeut und möchte in Norwegen arbeiten. Meinen Antrag an die safh habe ich bereits bestellt und nun die Antwort bekommen. Ich bin aber sprachlich noch nicht so fit, als das ich mir zutraue, alles korrekt übersetzt zu haben. Deshalb möchte ich zur Sicherheit eine Übersetztung.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Thomas

For a kunne oppniA norsk autorisasjon som fysioterapeut ma Dc innen rimelig tid gjennomthre 9
mâneders proveperiode i kommunehelsetjenesten, jfr. E0S-forskriften §§25 og 22. De skal arbeide
full tid og bar ikke ha mer enn 20% fravcrer i perioden. De ma selv skaffe arbeidsgiver. Dette kan De
gyre ved a to kontakt direkte med kommunen. De kan ogs5. henvende Dem til Fylkesmannen i Oslo
og Akershus, Hordaland og Troms, helseavdelingen, for a bli informert om det fumes ledige
turnusplasser. Arbeidsgiver vii kreve at De innehar tilstrekkelig med norskkunnskape.r for De starter
med proveperioden.
Mr de har skaffet arbeid ber vi Dena ta kontakt og senile inn en soknad om lisens, samt kopi av
arbeidsavtalen og veilederavtalen, slik at vi fir utstedt lisens tzi Dem. De kan ikke begynne
arbeide for De har gyldig lisens som fysioterapeut. De ma x tillegg legge ved attestert kopi av pass.
Nar De har lisens, innebcTrer Bette at De har faglig ansvar for den virksomhet De utover. De skal
setter inn i og delta i de vanlige arbeidsoppgaver og arbeidstidsordninger til fysioterapeuter pa den
aktuelle arbeidsplass. De skal tjenestegjore som underordnet fysioterapeut og skal ha faglig
veiledning og lopende overoppsyn av overordnet fysioterapeut med autorisasjon. De skal sammen
med veileder gage en plan for praksisperioden. Avtale om praksisperiode skal inkludere beskrivelse
av det arbeidet De skal proves i, veiled-ningens mengde og innhold og lengden av praksisperioden.
Planen skal underskrives av begge parter. Veileder tar ved inngdelse av avtale ph seg ansvaret for
sette seg inn i hvorfor De trenger praksis og skal legge forholdene til rette for Dem.
Arbeidsbelastningen skal tilpasses det behov De liar for forberedelse til arbeidsoppgavene. Dette
innebwrer tid til litteraturstudier og annen informasjonsinnhentitm
Under tjenesten skal det foretas en evaluering ca. hver 6. uke. Ved ayslutning av praksisperioden
skal veileder foreta en evaluering av Deres gjennornforing av praksisperioden. Det skal utarbeides
en evalueringsrapport, som ogsA skal inneholde hvorvidt veileder anbefaler at autorisasjon som
fysioterapeut kan gis. Dersom det ikke anbefales autorisasjon, ma Bette begrunnes.
Sluttevalueringen undertegnes av veileder og arbeidsgiver og oversendes sammen med soknad stn
autorisasjon til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

09.07.08 23:32
Etwas schwierig...Der Text ist wohl durch eine OCR-Erkennung gegangen?
Der Inhalt des ersten Abschnitts:
- Vorraussetzung zur Zulassung: 9 Monate Probezeit im kommunalen Gesundheitsdienst (Vollzeit, höchstens 20% Abwesenheit)
- Dafür muss man selber eine Stelle besorgen: Kontakt mit der Gemeinde aufnehmen; beim Fylkesmann in Oslo..., Gesundheitsabteilung, nachfrage, ob es offene Turnusstellen gibt.
- Es werden ausreichende Norwegisch-Kenntnisse vor der Probezeit verlangt werden.

10.07.08 12:40, Geissler de
Ich würde vorschlagen, den Scan noch einmal durch die OCR zu schicken und diesmal die Spracheinstellung auf "Norwegisch" zu setzen. So ist das wirklich mühsam!

Geissler