11.09.17 23:26
Når det her

https://www.valgresultat.no/?type=st&year=2017

er snakk om "forkastete stemmesedler" er det da meningen at velgerne selv forkastet dem
eller at de forkastetes av valgkommisjonen?

Er det forresten ikke uhyre få ugyldige sedler?

12.09.17 00:17, Mestermann no
En forkastet stemmeseddel avgitt som forhåndsstemme eller på valgtinget er en stemmeseddel som er forkastet
av valgstyret.

Den forkastes dersom den ikke oppfyller betingelsene i valgloven §10-3.

1. Ifølge valgloven skal en stemmeseddel godkjennes dersom:
a. den har offentlig stempel når den er avgitt på valgtinget,
b. det framgår hvilket valg stemmeseddelen gjelder,
c. det fremgår hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på, og
d. partiet eller gruppen stiller liste i valgkretsen.

Stemmeseddel beregnet på en annen valgkrets kan bare godkjennes dersom den gjelder et registrert parti.

2. En avgitt stemmeseddel anses å være enslydende med den offisielle valgliste.

3. Dersom velgeren har benyttet en trykt stemmeseddel som ikke er enslydende med den offisielle valglisten, skal
det ses bort fra eventuelle endringer foretatt av velgeren. Dersom en stemmeseddel har en eller flere avvik i
forhold til disse betingelsene, må stemmeseddelen forkastes.

Det pleier ikke være mange ugyldige stemmeseddel.

12.09.17 00:37, Mestermann no
Stemmesedler, skulle det naturligvis stå til slutt.

For å utdype dette noe - selv om det er litt på siden av språklige spørsmål - så betyr altså dette at man i Norge i
prinsippet kan levere en stemmeseddel man har skrevet selv, så sant den oppfyller betingelsene i valgloven. Dette
er i tråd med et gammelt prinsipp i vår statsforvaltning, nemlig at det som hovedsak ikke hersker skjemaplikt i
Norge.

Det betyr f.eks. også at man kan skrive sin egen selvangivelse, dersom bare de elementene loven forutsetter skal
være med i en slik, er med. Man er ikke egentlig forpliktet til å bruke skjemaet. Myndighetene foretrekker
naturligvis at flest mulig bruker standardiserte skjema og det er visse saker der man må bruke standardiserte
skjema, men valgtinget er ikke en av dem.